Predstavljen projekat za I fazu Severne obilaznice oko Kragujevca – Evo kuda će prolaziti prvi deo saobraćanice (MAPA) – InfoKG

JP Putevi Srbije u toku 2021. godine započelo je projekat izgradnje Severne obilaznice Kragujevca, piše eKapija. Trasa je dužine oko 22 km, a projekat buduće obilaznice obuhvata delove katastarskih opština Cvetojevac, Jovanovac, Kragujevac 4 i Novi Milanovac, ukupne površine 65 ha 25 ar 15 m2.

Računska brzina za dimenzionisanje elemenata trase je 100 km/h. Poprečni profil saobraćajnice sadrži četiri saobraćajne trake širine po 3,5 m, ivične trake širine 0,5 m, bankine širine 1,5 m i ulivno/izlivne trake širine 3,5 m.

Na ukupnoj trasi Severne obilaznice definisano je pet denivelisanih ukrštaja sa trasama postojećih državnih i opštinskih puteva i to Jovanovac, Petrovac, Topola, Gornji Milanovac i Dragobrać.

Predmet urbanističkog projekta, koji je Grad Kragujevac stavio na javni uvid je prvih pet kilometara trase Severne obilaznice.

Konzorcijum firmi MHM-projekt iz Novog Sada, DB inženjering iz Beograda i Tangram projekt iz Novog Sada je, u okviru izrade urbanističkog projekta, bio angažovan na istraživanju i definisanju trase brze saobraćajnice i izradilo je projektno tehničku dokumentaciju koja je sastavni deo urbanističkog projekta. 

Na predmetnoj deonici Severne obilaznice Kragujevca od km 0+000 do km 5+000 nema planiranih ni projektovanih pratećih sadržaja, kao ni baza za održavanje puteva. Duž trase odnosno obe kolovozne trake brze saobraćajnice predviđene su niše za prinudno zaustavljanje vozila u slučaju iznenadne potrebe, kao i prekidi razdelnog pojasa, za slučaj zatvaranja jednog od kolovoza (saobraćajna nezgoda, radovi na održavanju na jednom od kolovoza, za prilaz intervencijskih vozila iz suprotnog smera) za kanalisano preusmeravanje saobraćajnih tokova na drugi kolovoz.

Ova deonica započinje denivelisanom raskrsnicom Jovanovac, kojom se ostvaruje veza između državnog puta Ib reda 24 (Batočina – Kragujevac) i novoprojektovane severne obilaznice.

U nastavku trase, od km 0+800 do km 3+800 trasa je razvijana homogeno, tako da prati konfiguraciju terena i postojeći vodotok Aleksina jaruga.

Pored toga, trasa Severne obilaznice preseca i više atarskih puteva, a na stacionaži km 3+125 projektovan je nadputnjak i devijacija lokalnog puta, čime je omogućena komunikacija i pristup svim parcelama sa obe strane Severne obilaznice. Predmetni nadputnjak je projektovan u širini kolovoza od 6,5 m, kojim se atarski putevi prevode preko brze saobraćajnice, čime je obezbeđeno nesmetano kretanje poljoprivrednih mašina sa jedne na drugu stranu novoprojektovane brze saobraćajnice. S obzirom na to da je prekinuto više atarskih puteva i onemogućen pristup većem broju parcela, projektovanim rešenjem su planirani atarski putevi širine 5,5 m sa obostranim bankinama od 1 m sa obe strane Severne obilaznice, na dužinama koje su neophodne kako bi se omogućio pristup svim presečenim komunikacijama i parcelama. 

Pred kraj deonice Severne obilaznice koja je predmet ovog urbanističkog projekta, projektovana je još jedna denivelisana raskrsnica na km 4+300. To je petlja Petrovac, koja je na tom mestu definisana prvenstveno zbog potreba buduće Industrijske zone koja će se prostirati duž prva četiri kilometra Severne obilaznice, sa njene severne strane. Kako bi se rešile veze postojećih lokalnih saobraćajnica i pristupa budućoj industrijskoj zoni, u okviru petlje Petrovac projektovana je kružna raskrsnica kojom se ostvarije veza između tih saobraćajnica i brze saobraćajnice

Na stacionaži km 4+620 trasa Severne obilaznice preseca postojeći opštinski put br. 301, usled čega je projektovana devijacija tog opštinskog puta. Ta devijacija je projektovana tako da je izvršeno denivelisano ukrštanje sa trasom brze saobraćajnice u zoni petlje Petrovac, ali se ne ostvaruje direktna veza sa brzom saobraćajnicom. Veza devijacije opštinskog puta sa brzom saobraćajnicom je ostvarena posredno, preko dela rekonstruisanog lokalnog puta i novoprojektovanog kružnog toka u okviru predmetne petlje.

U okviru ovog urbanističkog projekta se projektovanje trase Severne obilaznice završava na stacionaži km 5+000, a ostatak trase će biti predmet posebne projektne dokumentacije.

Cilj izgradnje buduće obilaznice je, kako se navodi, izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz gradskog jezgra Kragujevca, poboljšanje uslova sa aspekta životne sredine (smanjenja aerozagađenja, buke…), kao i bržeg povezivanja tranzitnih tokova na pravcu državni put IA-A1 (E-75) u Batočini preko Kragujevca do državnog puta IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima.

Obrađivač urbanističkog projekta je JP Urbanizam Kragujevac. 

Izvor: eKapija.com

https://www.infokg.rs/info/predstavljen-projekat-za-i-fazu-severne-obilaznice-oko-kragujevca-evo-kuda-ce-pre2ff8792c26586ce8427.html